Majalah/Jurnal

Sebahagian besar perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu dirakam melalui media akhbar dan majalah. Usaha untuk mendokumentasi artikel majalah dan akhbar telah dilaksanakan bagi memudahkan akses, pengurusan dan penyebaran maklumat kepustakaan Melayu. Sehingga kini 181,055 entri indeks akhbar, 101,411 entri indeks majalah, 522 entri indeks jurnal dan 1,851 entri biodata tokoh bahasa dan sastera Melayu telah dirakamkan dalam sistem PUSTAKA.

Koleksi majalah ini juga meliputi majalah lama yang berjilid contohnya seperti majalah Dian, Mastika, Pengasuh, Utusan Filem dan Sports dan lain-lain lagi. Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat masa kini, PDM telah mengambil langkah untuk mendigitalkan koleksinya. Pendigitalan artikel majalah DBP ini dihasilkan dalam bentuk terbitan CD-ROM imej dan teks penuh. Hasil produk ini secara tidak langsung sebagai langkah pemuliharaan dan ia juga membantu memperkaya sumber rujukan digital tempatan.

Maklumat digital memang tidak dapat dinafikan lagi kepentingan serta potensinya. Pendigitalan berupaya mewujudkan pasaran serta peluang baru dalam era teknologi maklumat. Teknologi pendigitalan mengubah keseluruhan konsep penyalinan dan penyimpanan bahan serta mewujudkan pengaksesan maklumat yang lebih global merentasi sempadan.

Comments are closed.